İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1982 yılında kurulan ve günümüzde bünyesinde barındırdığı 8 bölüm, çok sayıda program ve ana bilim dalı Türkçe veya İngilizce olarak yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; vizyonu, güçlü ve dinamik eğitim ve araştırmacı kadrosu, teknik donanımı, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle
tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olarak Hacettepe Üniversitesi'nin "Daha İleriye En İyiye" sloganını ilke edinerek çalışmalarına devam etmektedir.

Tarihçe

Fakültemizin temelini oluşturan İktisat Bölümü,1967 yılında iktisat biliminin Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. Osman Okyar tarafından kurulmuştur. Bu Bölüm 1974 yılında lisansüstü, 1976 yılında lisans eğitimine başlayan ve o tarihte İşletme Yönetimi adını taşıyan İşletme Bölümü ile birlikte Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesi altında faaliyet göstermiştir. Fakültemiz, bugünkü  adıyla  1982 tarih ve 41 sayılı KHK ile İktisat ve İşletme Bölümlerini içerecek şekilde kurulmuş olup, 1983 yılında Kamu Yönetimi ve Maliye Bölümleri, 1994 yılında da Uluslararası İlişkiler Bölümünü açarak bünyesine dahil etmiştir. Daha önce Üniversitemize bağlı yüksekokullar/yüksekokullara bağlı bölüm şeklinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet, Sağlık İdaresi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümleri de 2006 yılında Fakültemize dahil olmuştur.

Bölümler

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 
Temelleri 1968 yılında atılan Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü, 6 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü öğrencilerine lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri veren programlar sunmaktadır. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünün misyonu, alanında yüksek düzeyde donanıma sahip nitelikli bir öğretim kadrosu ile; kişi, aile, kurum ve dolayısıyla toplumun yerel, ulusal ve evrensel düzeyde arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla: Kişi ve ailelerin sahip olduğu insansal ve materyal kaynakların yönetimi ve geliştirilmesini bilen, konu ile ilgili problemlere çözüm yolları üreten, kurumların amaçlarına ulaşması için kaynakların planlanması, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına katkı veren, tüketicileri rasyonel tüketici davranışları, sorunları ve çözüm yolları konusunda aydınlatan, tüketici tercihlerini üreticilere ileten nitelikli elemanlar yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.
Aile ve Tüketici Bilimleri Lisans Programı mezunlarımız, konu alanı kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, fiziksel çevre ve yönetimi alanlarında görev yapabilmektedirler.

İşletme Bölümü
Bölümümüzün temel felsefesi değer yaratabilmektir. Lisans ve lisansüstü düzeyde yetiştirdiği öğrencilerinin yanında, hem yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerle, hem de yaptığı akademik çalışma ve yayınlarla İşletme bölümümüz sadece iş dünyasına değil bütün topluma katkı sağlamaya odaklanmıştır. Bunu yaparken de ayrımcı, cinsiyetçi ve türcü davranmamak yegane tutumumuzdur. Üç olgu bizim için oldukça önemlidir: Paradigma, diyalektik ve entelektüellik. İster akademisyen ister öğrenci olsun, İşletme bölümündeki bireyler yalnızca sınırları aşabilmeyi değil, o sınırları kendileri belirlemeyi ister. Bölümümüzün temel paradigması budur. Özgüveni yüksek, cesaret edebilen, risklerin farkında olarak hareket eden, vizyon sahibi öğrenciler yapıtaşlarımızdır. Konulara eleştirel bakabilmek, farklı açılardan yaklaşabilmek, geçerli ve tutarlı teknik ve yöntemler uygulayabilmek, hepsini yaparken etik ilkelere bağlı kalmak diyalektik tutumuzu oluşturmaktadır. Çalışma arkadaşlarını, daha da önemlisi toplumu ve doğayı ikinci plana atmaksızın kendini ön plana çıkarabilen; sadece sonucun değil, sürecin de önemli olduğunun farkında olan öğrenciler bu tutumumuzu güçlendirmektedir. Bir şeyleri planlama, yönetme, değerlendirme ve bunları sürekli yapmak için yönetim alanının dışında istatistik, karar destek sistemleri, kültür, tüketici davranışları gibi kökeni matematik, psikoloji ve sosyolojiye dayanan farklı alanlarda da bilgi sahibi olmak gereklidir. Programlarımız, olması gerektiği gibi, pek çok farklı disiplini barındırdığı için öğrencilerimizin entelektüel birikimini de arttıracak şekilde tasarlanmıştır.

İktisat Bölümü
İktisat Bölümü, 1967 yılında, iktisat biliminin Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. Osman Okyar tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1982 yılında, yeni kurulmakta olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin çatısı altına girmiştir. Bölümde, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisat Teorisi ile İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat anabilim dalları bulunmaktadır. Bölümün öğretim elemanları yurtiçi ve uluslararası dergilerde makaleler yayınlamakta ve ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelere katılmaktadır. Öğretim elemanlarının, en saygın atıf endeksi olarak kabul edilen SSCI kapsamındaki dergilerde yayınladıkları makalelerin payı, son 10 yılda kayda değer ölçüde artmıştır. Bazı bölüm elemanları, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projeleri yürütmektedir. Bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli öğretim programları yürütülmektedir.

Maliye Bölümü
Maliye Bölümü gerek özel sektörün gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Maliye bölümünde; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında, 7'si profesör, 7'si doçent ve 1'i doktor öğretim üyesi olmak üzere 15 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürmekte olan 9 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Maliye Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ve bir doktora programı yürütmektedir.

Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmekte, bu alanda Türkiye’de ilk ve öncü olma özelliğini korumaktadır. Gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Temelleri 1982 yılında atılan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (SBKY), yenilikçi programı ve 11 Profesör, 8 Doçent, 1 Doktoralı Öğretim Görevlisi, 3 Doktoralı Araştırma Görevlisi ve 13 Araştırma Görevlisinden oluşan toplam 36 kişilik güçlü akademik kadrosuyla ve 800'ü aşkın öğrencisiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1982 yılında ‘Kamu Yönetimi’ adı altında kurulmuş ve 1983 yılında lisans eğitimine başlamıştır. 1986 yılında yüksek lisans ve 1989 yılında doktora programları açılmıştır. Bölüm, 1998 yılında %30 İngilizce eğitim vermeye başlamıştır. 2011 yılından itibaren ise eğiim dili %100 İngilizcedir. Bölümün adı 2006 yılında ‘Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ olarak değiştirilmiştir. Hali hazırda ‘Siyaset ve Sosyal Bilimler’, ‘Yönetim Bilimleri’, ‘Yerel Yönetimler ve Siyaset’, ‘Kamu Politikaları’ ve ‘Hukuk Bilimleri’ olmak üzere, beş anabilim dalından oluşan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde; Lisans Programı’nın yanı sıra, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ‘Siyaset Bilimi’ ve ‘Kamu Yönetimi’ alanlarında dört yüksek lisans ve iki doktora programı yürütülmektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen bölümümüz 1994 yılında üniversitemiz senatosu kararıyla kurulmuştur. 1997-1998 öğretim yılında yüksek lisans eğitimiyle faaliyete geçen bölümümüzde lisans eğitimine 1999-2000 öğretim yılında başlanmıştır. Bölümümüzde doktora eğitimi ise 2020-2021 öğretim yılında başlamıştır. Misyonumuz, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev almak üzere, mevcut uluslararası politik ve ekonomik gelişmelerin doğru analizini ülkemiz çıkarlarını ön planda tutarak yapabilecek bireyler yetiştirmek; stratejik araştırmalar ve yayınlar yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Bölümümüz Hacettepe Üniversitesi dışında Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, TÜBA, TIKA, SAM, ASAM, T.C. Merkez Bankası, B.M. Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dış Politika Enstitüsü, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve diğer üniversiteler ile de işbirliği yapmaktadır.

Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet bölümü 1961 yılında, 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kuruluşuna Dair Kanun'un 1. maddesi uyarınca dört yıllık bir yüksek öğretim kurumu olarak ''Sosyal Hizmetler Akademisi'' adıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. Böylece ülkemizde ilk kez sosyal hizmet eğitimi başlamıştır. Başlangıçta, eğitimin uluslararası standartta olabilmesi için ders programının hazırlanmasında sosyal hizmet eğitiminde dünyaca tanınmış uzmanlardan yararlanılmıştır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Programı ile dört eğitim danışmanı görev almıştır. Ayrıca Fulbright Komisyonu, Hollanda Teknik Yardım Programı ve ikili anlaşmalar ile ABD'den altı, Hollanda, Pakistan ve Hindistan'dan birer öğretim üyesi Akademi'nin öğretim kadrosunda yer almıştır. Akademi, 1965 yılında programının standarda uygunluğu onaylanarak Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği'ne üye kabul edilmiştir. Sosyal Hizmetler Akademisi, 1982 yılında Yükseköğretim Kurumu Kanunu ile, 1967'de Hacettepe Üniversitesi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü'nün kendisine katılmasıyla Sosyal Hizmetler Yüksekokulu adıyla Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2006 Yılı Nisan ayı itibariyle de Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine "Sosyal Hizmet Bölümü" olarak dâhil olmuştur. 2010 yılı temmuz ayında Beytepe yerleşkesindeki yeni binasına taşınmıştır. Bölümümüz uzun süre lisans ve lisansüstü sosyal hizmet eğitimi veren ülkemizdeki tek bölüm olma özelliğine sahip olmuştur. Bölümümüz halen lisans ve lisansüstü sosyal hizmet eğitimi veren ülkemizdeki tek bölüm olma özelliğini korumaktadır. Bölümün amacı, ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katılacak, çeşitli düzeylerdeki (kamu, yerel, sivil toplum örgütleri) sosyal hizmetlerde planlayıcı, örgütleyici, yönetici, araştırmacı ve uygulayıcı olarak görev yapacak sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.